I. Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług, sposób składania zamówień Rezerwacji Towarów, dostarczania zamówionych towarów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Towarów.

2. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie również w stosunku do klientów dokonujących Zamówień za pośrednictwem Infolinii.

3. Właścicielem sklepu pod adresem www.mediashop24.pl jest MediaShop24 Dariusz Borowski z siedzibą w Poznaniu 61-324 przy ulicy Dobrepole 11, REGON 570857101, NIP 763-127-43-77 (określany dalej jako "Sprzedawca" lub "Usługodawca")

4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów i zdjęć zamieszczonych w Sklepie (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.

5. Sklep internetowy umożliwia w szczególności uzyskanie informacji o Towarach i ich dostępności oraz Zamówień Towarów

6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mediashop24.pl, formularza kontaktowego oraz pisemnie na adres: MediaShop24, Dobrepole 11, 61-324 Poznań, a także telefonicznie pod numerem telefonu +48 730 791 791 w godzinach 8-16 w dni robocze

7. Dla skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie przez klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas Rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

II. Definicje

1. Hasło - ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

2. Infolinia – centrum telefonicznej obsługi Klienta, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu oraz złożyć Zamówienie.

3. Jednoosobowy przedsiębiorca – osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

4. Klient / Usługobiorca - osoba fizyczna (w tym Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca) posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi  lub z którymi zawarta może być Umowa Sprzedaży.

5. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Konto (Konto Klienta) – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu Internetowego.

7. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.

8. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.

9. Punkt Odbioru – punkt/siedziba sprzedawcy pod marką MediaShop24, którego adres znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

10. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta wraz z informacjami o plikach cookies wykorzystywanych przez Serwis, stanowiących integralną część Regulaminu, dostępnych w Sklepie Internetowym.

11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

12. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Sklepie, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Serwisie.

13. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży w oznaczonym czasie, określające rodzaj i/lub liczbę Towarów oraz inne treści przewidziane prawem.

14. Sklep internetowy - funkcjonalność dostępna za pośrednictwem strony internetowej www.mediashop24.pl umożliwiająca składanie Zamówień

15. Sprzedawca – MediaShop24 Dariusz Borowski z siedzibą w Poznaniu 61-324 przy ul. Dobrepole 11, REGON: 570857101, NIP 763-127-43-77

16. Treść – opinie i oceny, pytania o Towary, zamieszczane przez Klientów w Sklepie Internetowym.

17. Towar – każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją i dowodem zakupu.

18. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  za pośrednictwem Serwisu.

19. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży świadczona w związku z dostawą Towaru lub w Punkcie Odbioru.

20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość określające w szczególności rodzaj i/lub liczbę Towarów, miejsce odbioru/dostawy Towaru, formę płatności ceny za Towar.

21. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą: a) na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii; b) bez wykorzystania środków komunikacji na odległość – w Punkcie Odbioru,  na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie w języku polskim i podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Usługi świadczone za pośrednictwem sklepu 

1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy nieodpłatnie Usługi polegające na:

a. zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie Internetowym,

b. umożliwianiu zawierania Umów Sprzedaży,

c. informowaniu o Towarach i ich dostępności w Sklepie Internetowym i Punktach Odbioru,

d. zamieszczaniu Treści,

e. wysyłaniu Newsletterów,

f. umożliwianiu nawiązania kontaktu i zadawania pytań dotyczących Towarów z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego,

g. umożliwianiu nawiązania kontaktu za pośrednictwem Infolinii i czatu,

h. umożliwieniu dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

Konto Klienta 

2. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 lit. a) powyżej zawierana jest na czas nieokreślony i zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Usługodawcę, w sposób, o którym mowa w punkcie 4 poniżej.

3. W celu Rejestracji (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz Rejestracji, podając wymagane dane, w tym dane osobowe, login oraz hasło, dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, treścią Polityki Prywatności oraz potwierdzić fakt tego zapoznania i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa.

4. Po dokonaniu Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu Rejestracyjnym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

5. Założenie Konta, jak również wykonywanie praw i obowiązków Klienta – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odbywać się może wyłącznie przez osobę umocowaną do działania w imieniu tych podmiotów.

6. Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu Rejestracyjnym.

8. Klient, który dokonał Rejestracji uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności Sklepu, w tym w szczególności do historii zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Sklepie i jest zobowiązany w szczególności do:

a. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne,

c. powstrzymywania się od wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

11. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy kontakt@mediashop24.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych ze Sklepu.

12. Usługodawca  może wypowiedzieć umowę o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 ppkt a) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a. cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta  jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

c. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

d. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

e. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

f. Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

13. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

14. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt a) za porozumieniem stron.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem stron umowy, o której mowa w pkt 1 ppkt a) powyżej pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Informowanie o Towarach i Zawieranie Umów Sprzedaży

16. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 ppkt b) zawierana jest na czas określony – na czas realizacji Zamówienia i nie wymaga Rejestracji. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

17. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

Newsletter

18. Usługa, o której mowa w punkcie 1 lit. e) dostępna jest dla Klientów, którzy w części dotyczącej Usługi (formularz zapisu na Newsletter) podali swój adres e-mail, zaakceptowali Regulamin Usługi Newsletter poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję Regulamin Usługi Newsletter” i kliknęli przycisk „Zapisz się”.

19. Kliknięcie przycisku „Zapisz się” powoduje przesłanie na podany adres e-mail przez Usługodawcę w automatycznej wiadomości linku potwierdzającego rejestrację. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Usługodawcę automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail powoduje, że adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji Usługi

20. Szczegółowe warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Newsletter dostępne są w Regulaminie Usługi Newsletter Zamieszczonym w Sklepie

Treści  

21. Usługodawca umożliwia Klientom zamieszczanie wybranych Treści w Sklepie, tj. wyrażanie opinii o wybranych Towarach.

22. Zamieszczanie Treści w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją odnośnych postanowień Regulaminu.

23. Korzystanie z funkcjonalności, o których mowa w punkcie 21 nie wymaga posiadania Konta Klienta.

24. Każda opinia o Towarze oznaczona jest Nick’iem. W przypadku dodawania opinii przez Klienta posiadającego Konto i zalogowanego w Sklepie Nick pobierany jest automatycznie z Konta – o ile został on przez Klienta ustalony na etapie Rejestracji. W przypadku zmiany Nick’u przez Klienta, opinie dodane wcześniej zostaną oznaczone nowym Nick’iem Klienta.

25. Klient nie może zamieszczać w treści opinii plików graficznych, zdjęć, filmów, linków odsyłających do innej strony internetowej.

26. Klient nie może samodzielnie usuwać lub edytować opinii. Klient chcący edytować lub usunąć opinię powinien w tym celu zwrócić się do Usługodawcy na adres mailowy: kontakt@mediashop24.pl. Usługodawca dokona edycji lub usunięcia opinii w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości mailowej z prośbą o edycję lub usunięcie opinii.

27. Klient zamieszczając określoną opinię dokonuje dobrowolnego jej rozpowszechnienia. Usługodawca w odniesieniu do Treści pełni rolę podmiotu udostępniającego zasoby teleinformatyczne i nie jest dostawcą Treści.

28. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie Treści. Zabronione jest zamieszczanie Treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami (np. poprzez użycie wulgaryzmów, określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe, treści propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści, naruszających uczucia religijne, treści o charakterze pornograficznym), naruszających dobra osobiste osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, tajemnice przedsiębiorstwa, mających charakter obraźliwy i mogących stanowić groźbę bezprawną, pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowiących bezpośrednią lub pośrednią reklamę Towarów lub podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy).

29. Usługodawca nie ma obowiązku publikacji Treści zamieszczonych oraz udostępnionych przez Klienta.

30. Usługodawca ma prawo do weryfikacji Treści. Dotyczy to w szczególności weryfikacji Treści, co do których, w oparciu o doniesienia osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa. Uprawnienie do weryfikacji Treści nie oznacza jednakże obowiązku Usługodawcy do prowadzenia uprzedniej kontroli zamieszczanych Treści.

31. W przypadku uznania przez Klienta lub osobę trzecią, że treść opinii narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Klient lub osoba trzecia może zgłosić nadużycie, za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@mediashop24.pl

32. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 31, Usługodawca dokonuje weryfikacji Treści i w przypadku stwierdzenia nadużycia, usuwa Treść, informując o tym fakcie, dokonującego zgłoszenie, na adres mailowy, z którego zgłoszenie zostało wysłane.

33. Zamieszczając Treści i udostępniając je, Klient oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Treści, przysługuje mu pełnia praw do korzystania z utworów, które składają się na Treści, wyraża zgodę na wgląd do Treści przez Usługodawcę i innych użytkowników Sklepu.

34. Zamieszczając oraz udostępniając Treści Klient udziela Usługodawcy licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z Treści w zakresie ich udostępniania w Sklepie oraz innych mediach i wydawnictwach, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i cyfrowego; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż w lit. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

35. Zamieszczając oraz udostępniając Treści Klient wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do wykonywania praw zależnych do Treści i dysponowania nimi na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

Zadawanie pytań dotyczących Towarów i nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą 

36. Usługodawca umożliwia Klientom zadawanie pytań dotyczących Towarów, jak również nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą z wykorzystaniem formularzy dostępnych w Sklepie.

37. W celu zadania pytania o Towar, Usługobiorca zobligowany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Sklepie, zawierającego pole do wpisania danych Usługobiorcy, tj. adresu e-mail oraz imienia oraz pole do wpisania treści zapytania.

38. Usługodawca udziela odpowiedzi na zadane pytanie na adres mailowy, z którego wpłynęło zapytanie, zastrzegając sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi, zwłaszcza jeśli pytanie nie będzie dotyczyło konkretnego Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym, bądź też, jeśli informacje stanowiące przedmiot zapytania, znajdują się w Sklepie.

39. Kontakt z Usługodawcą z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wymaga wybrania przez Klienta tematu wiadomości spośród dostępnych na rozwijanej liście oraz podania danych w postaci: imienia, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

40. Usługodawca kontaktuje się zwrotnie z Klientem, wykorzystując w tym celu podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, stosownie do swojego wyboru.

41. Skorzystanie z dostępnych w Sklepie formularzy kontaktowych i wpisanie danych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt zwrotny ze strony Usługodawcy na podany adres e-mail lub numer telefonu.

Nawiązywanie kontaktu przez Infolinię i czat

42. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego z Usługodawcą, Klient powinien wykonać połączenie telefoniczne na numer telefonu wskazany w Sklepie. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z konsultantem Usługodawcy, precyzując temat rozmowy.

43. Rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach informacyjnych i dowodowych, a także w związku ze składanymi przez Klienta Zamówieniami i/lub Rezerwacjami. W przypadku braku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmów Klient powinien przerwać połączenie telefoniczne.

44. W celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem czatu Klient powinien skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Sklepie.

45. Rozmowy prowadzone za pośrednictwem czatu są rejestrowane i archiwizowane w celach informacyjnych i dowodowych, a także w związku ze składanymi przez Klienta Zamówieniami i/lub Rezerwacjami. W przypadku braku wyrażenia zgody na archiwizowanie rozmów Klient powinien przerwać korzystanie z czatu.

IV. Zawarcie Umowy Sprzedaży 

1. Usługodawca umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego:

a. złożenie Zamówienia (zakupu) wybranych Towarów, tj. zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość, po zalogowaniu się na Koncie oraz bez konieczności logowania się na Koncie - poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Sklepie Internetowym i po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności;

b. złożenie Zamówienia (zakupu) wybranych Towarów poprzez kontakt z Infolinią i na czacie;

c. dokonanie Rezerwacji Towaru, który zostanie następnie zakupiony w Punkcie Odbioru tj. zawarcie Umowy Sprzedaży w Punkcie Odbioru.

Zamówienia i Rezerwacje 

2. W celu złożenia Zamówienia lub Rezerwacji w Sklepie Internetowym należy zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia/ Rezerwacji bez logowania się na Koncie, wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia/Rezerwacji i podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Sklepie.

3. Złożenie Zamówienia/Rezerwacji wymaga podania przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego i/lub innych danych wskazanych w Sklepie.

4. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii lub czatu Klient zobowiązany jest podać konsultantowi swoje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Dalsze procedowanie Zamówienia odbywa się w trybie właściwym dla składania Zamówień w Sklepie Internetowym bez logowania się na Konto.

5. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii lub czatu, Sprzedawca podaje Klientowi będącemu Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą informacje o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy, oznaczenie Sprzedawcy, informacje o łącznej cenie za Towary oraz opłacie za dostawę Towaru, informację o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, informację o czasie trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonywania.

6. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia /Rezerwacji przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację:

a. o złożonym Zamówieniu, będącą potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu, która nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta, 

b. o złożonej Rezerwacji, będącą potwierdzeniem wpływu Rezerwacji.

c. w przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, informuje o tym Klienta, wysyłając na adres mailowy Klienta wskazany podczas składania Zamówienia, wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji („Potwierdzenie Zamówienia”).  Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.

d. potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane do Klienta nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

e. w przypadku Rezerwacji, Umowa Sprzedaży w Punkcie Odbioru może być zawarta do dnia podanego przez Usługodawcę w wiadomości mailowej, o której mowa w punkcie IV. 6 lit. b) Regulaminu. Brak odbioru Towaru w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży, co nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Usługodawca zwróci niezwłocznie Klientowi otrzymane od niego płatności, nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Umowy Sprzedaży (odstąpienia od Umowy Sprzedaży).

f. Złożenie Rezerwacji Towaru nie nakłada na Klienta żadnych obowiązków. Do czasu zawarcia Umowy Sprzedaży w wybranym Punkcie Odbioru, Klient może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji przekazując swoje oświadczenie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mediashop24.pl. W takim przypadku Usługodawca zwróci Klientowi niezwłocznie otrzymane od niego płatności, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji z Rezerwacji.

7. Klient może anulować Zamówienia poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą formularza kontaktowego najpóźniej do momentu Potwierdzenia Zamówienia. Możliwość  anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji jest dostępność Towaru. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia/ Rezerwacji oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia/Rezerwacji lub ich anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamówienia, wiadomość zawierająca Potwierdzenie Zamówienia zostanie Klientowi wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy.

9. W przypadku trwałego braku Towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia/Rezerwacji w części, w której jego realizacja nie jest możliwa i otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Zamówienie/Rezerwacja będą w takim przypadku realizowane w pozostałej części.

10. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

11. Klient może być informowany o statusie Zamówienia /Rezerwacji poprzez smsy lub e-maile, a w przypadku Klientów posiadających Konto, również za pośrednictwem Konta.

12. W przypadku "nietypowego" Towaru, którego Zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego Zamówienia, Sprzedawca może zażądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego Zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Podobnie w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Klientowi. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego Zamówienia przed wniesieniem zaliczki.

Płatności za towary

13. Umieszczenie w Sklepie określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie  do składania ofert.

14. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia i/lub Rezerwacji.

15. Klient ma możliwość zapłaty ceny oraz pozostałych kosztów w związku z Umową Sprzedaży:

a. w przypadku Rezerwacji i zawarcia Umowy Sprzedaży w Punkcie Odbioru – gotówką,

b. w przypadku Umowy Sprzedaży na odległość – za pobraniem (przy odbiorze), przelewem bankowym, poprzez płatność elektroniczną realizowaną w systemie rozliczeniowym („ePrzelew”), kartą płatniczą.

16. W przypadku płatności bezgotówkowych, tj. płatności elektronicznej w systemie rozliczeniowym, płatności kartą płatniczą, Klient dokonuje zapłaty bezpośrednio po złożeniu Zamówienia/Rezerwacji, będąc przeniesionym do strony płatności. Wpłata należności jest księgowana do 20 minut. W przypadku braku płatności w podanym czasie Klient zobowiązany jest dokonać  ponownej płatności, o czym jest informowany w Serwisie i drogą mailową. W przypadku braku wpłaty po 3 dniach Zamówienie/Rezerwacja są anulowane.

17. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który powinien dokonać wpłaty. Płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni po otrzymaniu wiadomości z numerem rachunku do wpłaty. W przypadku braku płatności w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie/Rezerwacja zostają anulowane.

18. Płatności gotówkowe (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki od kuriera lub w przypadku odbioru Towaru w Punkcie Odbioru dokonywane są przy odbiorze Towaru do rąk pracownika Punktu Odbioru lub kuriera.

19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form płatności do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów.

20. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną na adres e-mail podany w Koncie Klienta lub podany w trakcie składania Zamówienia przez Klientów nie posiadających Kont Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru Klientowi.

21. Klient, akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.

22. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę papierową, w trakcie składania Zamówienia zaznacza odpowiednie pole w Serwisie lub informuje o tym fakcie konsultanta. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury papierowej, przesyłając taki wniosek na adres e-mail: kontakt@mediashop24.pl 

Odbiór i dostawa towaru

23. W przypadku dokonania przez klienta Zakupu Towaru, Sprzedawca wydaje Towar w Punkcie Odbioru pod warunkiem zapłaty ceny. 

24. Klient może odebrać towar osobiście lub wskazać inna osobę która dokona odbioru Towaru w jego imieniu. Wskazanie osoby, tj. jej imienia i nazwiska, wino być przesłane Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres kontakt@mediashop24.pl ze wskazaniem numeru zakupu.

25. Sprzedawca może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości w celu jej identyfikacji jako Klienta lub osoby upoważnionej przez Klienta.

26. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez wybrana firmę spedycyjną podczas procedury zakupu towaru.

27. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informację o szacunkowej liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Towaru.

28. O kosztach dostawy Towarów Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia. W przypadku odbioru osobistego Towaru, Klient nie ponosi żadnych kosztów.

29. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich lub w wyjątkowych sytuacjach i tylko po indywidualnym ustaleniu tego ze Sprzedawcą transportem własnym Sprzedawcy na terenie Poznania („Transport sklepu”).

30. W przypadku wyboru dostawy kurierem, dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej (transportowej).

31. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę jednoosobowego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

32. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient. 

V. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem lub Jednoosobowym przedsiębiorcą, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: MediaShop24 Dariusz Borowski, ul. Dobrepole 11, 61-324 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mediashop24.pl.

4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy potwierdzenie jego odebrania.

5. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po rozpoczęciu wykonywania Usług Dodatkowych, Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, zaś jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, oferta przestaje wiązać.

8. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy na adres: MediaShop24 Dariusz Borowski, Dobrepole 11, 61-324 Poznań lub przekazać go osobie/firmie spedycyjnej upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.

9. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca, chyba że Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze Towar od Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy za pośrednictwem firmy spedycyjnej, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:

a. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Rękojmia za wady i gwarancja

1. Sprzedawca dostarcza Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar / Usługa Dodatkowa ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami/Przedsiębiorcami jednoosobowymi. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą realizowaną na rzecz Konsumenta/Przedsiębiorcy jednoosobowego, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli zakupu Towaru dokonał Klient będący Konsumentem/Jednoosobowym przedsiębiorcą, a wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsiębiorcy domniemywa się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy.

3. Konsument/Jednoosobowy przedsiębiorca, który dokonuje reklamacji Towaru z tytułu rękojmi zobowiązany jest sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego oraz dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Towar został mu wydany.

4. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument/Jednoosobowym przedsiębiorca obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

5. Postanowienia punktu VI. 3 i VI.4 stosuje się do zwrotu Towaru w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Towaru na wolny od wad.

6. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca poinformuje Konsumenta o koniczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowej dokumentacji lub informacji. W takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

7. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms-em.

8. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są w Serwisie, lub pod numerem Infolinii albo u Sprzedającego.

9. Towar, którego reklamacja z tytułu rękojmi nie zostanie uwzględniona zostanie odesłany do Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcy. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Konsumenta/Jednoosobowego przedsiębiorcę kosztami przesyłki.

10. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości na Towary jej warunki są udostępniane w Sklepie przy Towarze. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

11. Reklamacje na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta we wskazanych autoryzowanych serwisach na terenie całego kraju zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta. Reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są przez właściwego gwaranta.

12. Towar, stanowiący przedmiot reklamacji na podstawie gwarancji, winien być dostarczony do autoryzowanego serwisu gwaranta lub do Sprzedającego, chyba że wada jest tego rodzaju, że powinna być usunięta w miejscu, w jakim Towar znajdował się w chwili ujawnienia się wady.

13. Warunkiem przyjęcia reklamacji na podstawie gwarancji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru oraz/lub ważnej karty gwarancyjnej.

14. Warunki i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.

15. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta, ani też nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru.

16. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, zarówno na podstawie rękojmi jak i gwarancji, Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mediashop24.pl , jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu www.mediashop24.pl

VII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu

1. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, zgłoszone przez Klientów.

2. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej.

3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłania danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient.

4. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach funkcjonowania Sklepu za pośrednictwem czata lub telefonicznie poprzez Infolinię.

5. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Serwisu w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

IX. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących działalność gospodarczą, jest Usługodawca, tj. MediaShop24 Dariusz Borowski, Dobrepole 11, 61-324 Poznań, NIP: 763-127-43-77, REGON: 570857101.

2. Administrator zapewnienia  ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  „RODO").

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

4. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany w Sklepie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

5. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Serwisu przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.  Do Rezerwacji i/lub Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Rezerwacji i/lub Zamówienia.

6. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość oraz Polityka prywatności

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.